infoteka

ustawa OZE \ słownik \ download

Ustawa o OZE z dnia 22.06.2016 r. - obowiązuje od 01.07.2016 r.

 

PROSUMENT

Prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

Z przytoczonej definicji wynika, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, w innym miejscu niż ich miejsce zamieszkania, mogę być prosumentami,
dzięki czemu 100 proc. wyprodukowaną energię z mikroinstalacji będą zużywać na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością, co jest warunkiem definiującym
pojęcie prosumenta.

Jak rozlicza się teraz PROSUMENT z zakładem energetycznym.

Zgodnie z nowym systemem, prosumenci będą rozliczani z zakładami energetycznymi na zasadzie tzw. opustów. Za każdą kWh energii wprowadzoną do sieci operatora prosument ma uzyskać prawo do odpowiedniego rabatu na energię pobieraną z sieci.

Wysokość opustu wyniesie 1:0,8 w przypadku instalacji o mocy do 10 kW, a także 1:0,7 w przypadku większych mikroinstalacji o mocy do 40 kW. Z takich zasad rozliczeń w systemie opustów nie będą mogli jednak skorzystać przedsiębiorcy, a także podmioty nieposiadające umów kompleksowych.

Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4. (Dz.U. 2016 poz. 925, art. 4 pkt 11 Ustawy o OZE z 22.06.2016 r. ¬).

System opustów ma obowiązywać prosumenta w okresie 15 lat, a rozliczenia będą realizowane w cyklach rocznych.

Przedsiębiorcy posiadający mikroinstalacje rozliczają się inaczej.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją,  przedsiębiorcy rozliczają się w inny sposób, czyli sprzedaż energii niewykorzystanej na własne potrzeby po cenie równiej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE.

 

 

 

NOTKA PRAWNA | © SPR-POLSKA.EU 2019