infoteka

 ustawa OZE \ słownik \ download

B

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Z

Bilansowanie

zgodnie z ostatecznym brzmieniem art. 4 ust. 3 ustawy o OZE „Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji”.

Bilansowanie ilość energii wprowadzonej do sieci i pobranej. Za każdy wprowadzony do sieci kWp prosument może odebrać 0,8 kWp  ( takie rozliczenie obowiązuje dla instalacji do 10 kW).

 

Bilansowanie handlowe

Bilansowanie handlowe polega więc na rozliczeniu różnicy ilości energii elektrycznej, jaka została pobrana przez odbiorcę końcowego w stosunku do ilości energii elektrycznej uprzednio zgłoszonej w umowie sprzedaży. Zgodnie z ustawą  o OZE z 22.06.2016 r. Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach, o których mowa w ust. 1, pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani.”,

 

Bilansowanie między fazowe

zgodnie z ostatecznym brzmieniem art. 4 ust. 3 ustawy o OZE „Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji”.

Zgodnie z cytowaną powyżej treścią nie ma wątpliwości, że bilansowanie międzyfazowe ma dotyczyć tylko i wyłącznie mikroinstalacji trójfazowych

Jeżeli ktoś posiada w domu instalację jednofazową, może zainstalować tylko i wyłącznie mikroinstalacji jednofazową i problem bilansowania międzyfazowego nie będzie go dotyczył. Kolejną możliwą kombinacją jest posiadanie w domu instalacji trójfazowej i montaż mikroinstalacji trójfazowej. Taka opcja została uwzględniona w nowelizacji ustawy o OZE i tak naprawdę tylko w takiej sytuacji energia pobierana i oddawana do sieci będzie podlegała bilansowaniu międzyfazowemu.

Jak wiadomo w proponowanym systemie rozliczania prosumentów najkorzystniejszą formą pod kątem ekonomicznym jest konsumpcja wyprodukowanej energii elektrycznej, ponieważ oszczędzamy wtedy 100 proc. kosztów zakupu energii elektrycznej, a nie 80 proc. Kiedy to 0,8 kW możemy z sieci odebrać jest to pewnego rodzaju bonus za wprowadzenie 1 kW do sieci.

 

 

Dioda obejściowa (Bypass)

Określenie stosowane w fotowoltaice. Diody obejściowe są podłączone równolegle do diody paneli fotowoltaicznych (przy połączeniu szeregowym) do zasilenia reszty paneli fotowoltaicznych na przebiegach w przypadku zacienienia jednego panelu.

Energia odnawialna lub odnawialne źródła energii:

Odnawialne źródła energii (OZE) – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie.
Takimi źródłami są: wiatr, promienie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran. OZE zaspokajają około 8,5% zapotrzebowania ludzkości na energię, z czego 6,5% zaspokaja hydroenergetyka stan na 2012 r. Od początku XXI wieku światowe inwestycje w OZE rosną w sposób wykładniczy. Jest to spowodowane z jednej strony spadkiem ich cen, a z drugiej strony dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw. Inwestycje te są przedmiotem toczącej się debaty. Zwolennicy OZE wskazują na problemy związane ze spalaniem paliw kopalnych, stanowiących źródło ponad 85% energii dla ludzkości: zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie i wyczerpywanie się zasobów. Ich przeciwnicy wskazują na wysokie koszty, niestabilność produkowanej energii, dodatkowe koszty ekologiczne i wątpliwy wpływ na zużycie paliw kopalnych. W Polsce OZE zaspokajają około 4% zapotrzebowania na energię. Głównymi źródłami są: biomasa (2%), wiatr (1,1%) oraz hydroenergetyka (0,5%).

 

Flashlist

To lista, która określa ogólne dane paneli fotowoltaicznych, a tym samym danych kompletnego systemu fotowoltaicznego. Flashlist-a pomaga w planowaniu systemu fotowoltaicznego.  Taka lista jest tworzona u producenta.

 

Gwarancja pochodzenia

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w OZE jest dokumentem stanowiącym potwierdzenie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe.

 

Gwarancji producenta

Dot. paneli fotowoltaicznych:

Jest to powszechne i obowiązkowe, że producenci oferują dla swoich paneli fotowoltaicznych długoterminową gwarancję. W tym przypadku rozróżniamy gwarancję na produkt oraz gwarancję na wydajność.
Gwarancja na produkt dotyczy wady paneli. W zależności od producenta, gwarancja na produkt jest przyznawana na okres od pięciu do dziesięciu lat.

Dot. inwerterterów i innych elementów:

System fotowoltaiczny składa się również z inwertera i okablowania. Zwłaszcza że centralnym składnikiem inwestycji jest inwerter, większość producentów oferuje gwarancji na wady, które mogą wynikać z błędów
w zakresie projektu, materiałów lub wykonania. Zwykle jest to okres gwarancji do pięciu lat. Niektórzy producenci oferują również płatne przedłużenia gwarancji do dziesięciu, piętnastu czy dwudziestu lat.

 

Inwerter

Inwerter, falownik (ang. power inverter, przetwornik mocy) – urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały, którym jest zasilane - na prąd zmienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego.

 

 

Kilowatogodzina( kWh)

Jednostka energii (1 kWh = 1000 Wh)

 

Kilowattpeak (kWp)

Jest to określenie działania systemu  w warunkach laboratoryjnych. 1 kWp = 1000 Wp. Definicja kilowat w szczycie to: 1000 W energii napromieniowania. Panel fotowoltaiczny nie jest cieplejszy niż 25 ° C i siła powietrza 1,5 m/s. Na podstawie tej definicji w szczególności kWp mają jedynie bardzo ograniczoną wartość, ponieważ warunki te nie występują w rzeczywistości. kWp jest w zasadzie tylko jednostka sprzedaży jak np. litry lub kilogramy.

 

Komórka krzemowa

Jest to element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej, niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (zob. nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.

 

 

Licznik OZE

Licznik OZE "liczy" ilość energii elektrycznej (w kWh), którą wytworzył system fotowoltaiczny i oddał do sieci danego operatora.  Dzięki licznikom,  jest zagwarantowany ciągły przegląd fakturowania zasilającego operatora sieci.

 

 

Moc znamionowa

Moc znamionowa jest to maksymalna moc przechodząca przez inwerter do sieci operatora. Przez moc znamionową rozumiemy, moc szczytową określaną w Maximum Power Point (MPP) w standardowych warunkach badawczych (STC). Wyraża się ją jako wat w szczycie, czyli Wp.

 

Monitorowanie systemu

Zautomatyzowany system-nadzoru przez rejestrator danych (SolarLog). Dane inwertera są rejestrowane i analizowane przy komputerze. Rejestratory danych są dostępne w różnych poziomach konfiguracyjnych. Zalecane są rejestratory danych, które zapewniają rzeczywistą kontrolę systemu i mają funkcję alarmową. Następnie wiadomość jest wysyłana w przypadku awarii poszczególnych stringów, zacienienie systemu fotowoltaicznego lub problemów kablowych, poprzez SMS, e-mail lub fax.

 

MPP

MPP = Maximum Power Point. Jest to punkt na wykresie prąd/napięcie paneli fotowoltaicznych, w którym można wyczytać maksymalną moc tzw. punkt, w którym iloczyn prądu i napięcia jest w punkcie maksymalnym. To nie jest stała, lecz zależy od intensywności naświetlania, temperatury i rodzaju panelu.

Nasłonecznienie

Nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2 i jest nierównomierny w cyklu rocznym. Nasłonecznienie latem jest około pięć razy większe niż napromieniowanie w zimie. Około 80% rocznego nasłonecznienia przypada na okres wiosenno-letni. (kwiecień-wrzesień) Ponadto w każdym rejonie występują okresowe zmiany nasłonecznienia wywołane zjawiskami klimatycznymi, zachmurzeniem czy też zanieczyszczeniem powietrza (np. przez przemysł). Średnia godzin słonecznych w roku (godziny bezpośredniego promieniowania słonecznego, co najmniej 0,2 kW / m²) w Polsce wynoszą około 1600 h/rok.

 

NET-METERING

System netmetering ( z ang. net metering) to system rozliczania netto dla prosumementów energii elektrycznej (czyli producentów i konsumentów), zgodnie z którym energia elektryczna wytwarzana przez prosumenta we własnej mikroinstalacji (np. instalacja fotowoltaiczna na dachu) i dostarczana do sieci dystrybucji jest rozliczana poprzez odejmowanie jej od ilości energii zużytej  z sieci elektroenergetycznej.
Netmetering jest elementem polityki wspierania prywatnych inwestycji w odnawialne źródła energii np. w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce przy obecnym poziomie cen net metering gwarantowałby rozwój np. energetyki słonecznej  (także prosumentów) bez dodatkowych instrumentów wsparcia jakimi są taryfy gwarantowane feed-in tariff ( FIT). Zapis o netmeteringu znajduje się w procedowanym projekcie ustawy o OZE.

 

 

Ochrona odgromowa

System fotowoltaiczny w zasadzie nie zwiększa ryzyka uderzenia piorunem, ale ze względów bezpieczeństwa oraz możliwych uszkodzeń instalacji, ochrona odgromowa jest potrzeba. Każda ochrona odgromowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami.

 

Off-grid

Nie współdziała z siecią energetyczną. Energia przez nią wytworzona jest magazynowana w akumulatorach i bezpośrednio poprzez inwerter zasila urządzenia elektryczne takie jak: pralka, kuchenka elektryczna itp.
Takie instalacje mogą się świetnie sprawdzać w domkach letniskowych, schroniskach, tam gdzie podłączenie do sieci jest niemożliwe.

 

On-grid

On-grid oznacza instalację fotowoltaiczną podłączoną za pomocą inwertera do sieci energetycznej z możliwością wykorzystania danego prądu na własność (opcja prosumencka). Nadmiar wyprodukowanej energii jest odsprzedawany do operatora. Instalacje On-grid nie potrzebują akumulatorów ponieważ oddają nadmiar do sieci. Opcjonalnie można być prosumentem i nadmiar energii (po naładowaniu akumulatora) odsprzedawać
do sieci.

Panele cienkowarstwowe

Są to cienkowarstwowe foto aktywne pół przewodnicze komórki, które po nałożeniu na szkło lub folie ze stali nierdzewnej tworzą cienką warstwę. Mają one mniejszą skuteczność niż krystaliczne komórki krzemowe i charakteryzują się oszczędnością materiałową, są tańsze w  produkcji i mniej podatne na zacienienie. Cienkowarstwowe komórki są zazwyczaj wykonane z amorficznego krzemu, CIS (miedź selenek indu), CdTe (tlenek kadmu) lub CdS (siarczek kadmu).

 

Panele monokrystaliczne

 Panele monokrystaliczne mają obecnie najwyższą wydajność (do 17,5%, w laboratorium produkują nawet do 25%), a okres wydajności to co najmniej 30 lat. Jak już sugeruje nazwa, komórki składają się z pojedynczego kryształu: w związku z dokładnie tym samym ukierunkowaniu w strukturze krystalicznej uzyskują one bardzo wysoką wydajność. Jednakże oznacza to bardzo wysokie koszty produkcji i równocześnie są one zdecydowanie najdroższym produktem.

 

Panele polikrystaliczne

Panele polikrystaliczne lub też zwane multikrystaliczne mają obecnie najlepszy stosunek cenowy do wydajności . Oznacza to, że cena za kWp jest najtańsza, a wynika to z tańszego procesu produkcyjnego. Czysty krzem topi się w zakresie trakcie podciśnienia w atmosferze gazu ochronnego i wlewa się do specjalnych matryc gdzie zastyga pod kontrolowanym spadkiem temperatury. Bloki multikrystaliczne są w dalszym przetwarzaniu 
są przecinane bardzo precyzyjną piłą na kwadratowe kolumny. Te kolumny zostają przecięte na krystaliczne płytki krzemowe o grubości 0,45 mm a potem oczyszczane. Ten produkt pośredni określa się również jako wafel fotowoltaiczny.

 

Pod konstrukcja

Na pod konstrukcję składają się profile aluminiowe, śruby, klemy, nakrętki, podkładki i haki krokwiowe. Wszystkie te elementy są oprócz profili są wykonane ze stali szlachetnej. Pod konstrukcja,  na której będą montowane panele, powinna wytrzymać min. 20 lat. Dlatego montaż paneli jest istotnym czynnikiem planowania systemu. Konstrukcja powinna być dostosowane do lokalizacji, warunków pogodowych i strukturalnych.

 

Prąd przemienny

Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) – charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny). Najczęściej pożądane jest, aby wartość średnia cało okresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.

 

Prąd stały

Prąd stały (ang. direct current, DC) charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego (AC, ang. alternating current).

 

Prosument

Prosument jest uczestnikiem w procesie produkcji prądu. Jego rola to produkcja prądu na własne potrzeby oraz odsprzedaż nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej.

Rejestratory danych

Rejestratory danych są używane do automatycznego nadzoru systemu fotowoltaicznego.  Dane inwertera są rejestrowane i analizowane przy komputerze. Rejestratory danych są dostępne w różnych poziomach konfiguracyjnych. Zalecane są rejestratory danych, które zapewniają rzeczywistą kontrolę systemu i mają funkcję alarmową. Następnie wiadomość jest wysyłana w przypadku awarii poszczególnych stringów,
zacienienie systemu fotowoltaicznego lub problemów kablowych, poprzez SMS, e-mail lub fax.

 

Stringplan

Stingplan to plan połączeniowy paneli fotowoltaicznych, który jest niezbędny do optymalnego wykorzystania inwertera i całego projektu. Ponadto jest pomocny do celu realizacji  przeglądów, konserwacji, diagnostyki
i naprawy.

 

System montażowy dla dachów

W systemie montażowym, bardzo istotna zaleta jest jego elastyczność, gdyż można dopasowuje się go do każdego  typu i rodzaju dachu. W przypadku montażu na istniejącym budynku, szyny montażowe są przymocowane do układu dachowego, ze specjalnymi uchwytami. Zapewnia to maksymalną stabilność konstrukcji dachowej. Poprzez system montażowy, często można uzyskać optymalną wydajność za pomocą wymaganej orientacji i kąta azymutu bez potrzeby wybudowanie np. farmy solarowej. Taki montaż jest więc chętnie stosowane na obszarach gdzie usytuowanych jest wiele domów, jak np. w dużych miastach.

 

System montażowy dla płaskich dachów

Takie system na dachach płaskich, są głównie skierowane na wzniesieniach w kierunku wschód-zachód. Kąt nachylenia paneli powinien być 15°-30°. Na takich dachach można również osiągnąć maksymalne efekty.

 

System montażowy na fasadzie

W tym systemie panele fotowoltaiczne są montowane pionowo na fasadzie domu. Przy takim układzie trzeba pamiętać, że wydajność systemu spada ok 25-30%.

 

System montażowy zintegrowane z dachem

System montażowy zintegrowane z dachem to instalacje,  które są zintegrowane z architekturą dachową. To znaczy, że w tym przypadku nie potrzeba konstrukcji nośnej ponieważ panele fotowoltaiczne są zamontowane bezpośrednio na łatach dachowych. W ten sposób rezygnuje się  z zakładania płytek dachowych, co jest naturalne korzyścią. Natomiast  brak wentylacji zmniejsza wydajność co minusem tego systemu.

 

System śledzący słońce

Ten system śledzący słońce (ang. = Tracking) śledzi w ciągu dnia słońca, zapewniając w ten sposób lepszą wydajność. Najczęstszym wariantem to panele z konstrukcją aluminiową zamocowane na obracanym maszcie. Rozróżniamy  jedno- i dwuosiowe systemy śledzące słońce. System z jedną osią, w zależności od kąta padania słońca, śledzi słońce tylko horyzontalnie, a system dwuosiowy może równie być ustawiany pionowo
od ekliptyki (azymutu). W tym systemie można ustawić każdy kąt na niebie i osiągnąć zamiast +30% (jednoosiowy) nawet do +45% więcej wydajności w danej instalacji.

 

System wyspowy

System wyspowy jest samodzielny system lub autonomiczny układ nazywa samowystarczalny system zasilania energią. Taki system nie ma połączenia z sieci. Zamiast tego tworzy własną sieć lokalną.

 

 

Taryfa gwarantowana

Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast energia słoneczna i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty.
Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii.
Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną.

 

Temperaturowy współczynnik rezystancji

Jest to względna zmiana rezystancji danego materiału przy zmianie temperatury o 1 K, wyrażona w K. W elektronice stosuje się między innymi rezystory wykonane ze specjalnych stopów metali o małym α, jak manganin czy konstantan oraz elementy półprzewodnikowe o dużym, ujemnym α - termistory.

 

Typy paneli fotowoltaicznych

Rozróżniamy pomiędzy panelami monokrystalicznymi, polikrystalicznymi i cienkowarstwowymi.

Inne: W produkcji panelach krystalicznych są badane inne materiały, takie jak arsenek galu, które nie są jeszcze dostępne w sprzedaży. Istnieją jednak panele cienkowarstwowe z tellurku kadmu ale ze względu
na recykling po zakończeniu eksploatacji jest to jednak jeszcze problematyka która trzeba rozwiązać.

 

Ukierunkowanie systemu fotowoltaicznego

Przy wydobyciu energii słonecznej, odgrywają ważną rolę w orientacji układu słonecznego i tendencji ich powierzchni odbiorczych. Aby uzyskać maksymalną wydajność, powierzchnia dachowa powinna być skierowana na południe i z nachyleniem dachowym o 30 °. W przypadku odchyleń o 45 ° na południowy-zachód lub południowy-wschód, wydajność się zmniejsza o około 5-10%.
Nawet pionowe powierzchnie mogą być wykorzystane przez energie słoneczną, tak jak np. na fasadzie (wykorzystanie do 90% energii).

 

Ustawa OZE

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) reguluje zakup i odsprzedaż odzyskaną z odnawialnych źródeł energii (np. energii słonecznej i wiatrowej) przez spółki dystrybucyjne (operatorzy sieci). Ustawa ma na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, jako centralny element klimatu, środowiska,  zrównoważonego rozwoju i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w dostawach energii elektrycznej, zgodnie z celami UE a w tym i Polski. OZE obejmuje energię: wodną, wiatrową, słoneczną (fotowoltaika), cieplną, geotermalna, biomasę oraz biogaz.

Wafel krzemowy

Jest to nazwa cienkich płytek z materiału półprzewodnikowego (na przykład z krzemu). Te płytki są stosowane jako materiał podstawowy w produkcji chipów komputerowych i paneli fotowoltaicznych. Są one na ogół cięte z bloków półprzewodnikowych i mają od 0,2 do 0,3 mm grubości.

 

Wydajność

Wydajność jest stosunek dwóch pomiarów mocy w systemie: Wejście i wyjście zasilania. Stanowi on w ten sposób, iloczyn procenty przetwarzanej energii w użyteczną energie. Jest on zależny od warunków pracy w danym czasie objętych badań. Sprawność komórek krzemowych lub paneli jest zdefiniowany jako stosunek pomiędzy mocą padającą a mocą wyjściową danego systemu. Wydajność panelu fotowoltaicznego, jest często stosowany jako atut przy sprzedaży. Przedstawione wartości są jednak jedynie wartościami laboratoryjnymi, które nie można uzyskać w praktyce. Dlatego argumenty wysokiej wydajności jest tylko chwytem marketingowym.

 

Zacienienie

Słowo zacienienie określa, cień padający na system fotowoltaiczny. Powód takiego zacienienia może być np. inny budynek, drzewo, komin lub konstrukcja dachowa. Ponadto spotyka się przy źle zaplanowanych instalacjach zacienienie w podwyższonym systemie lub farmach solarowych np. zacienienie przez innych panele fotowoltaiczne. W sytuacji takiej, często nie uwzględnia się straty wydajności, a tym samym ewentualną opłacalność systemu.

 

Zgoda na budowę

W zasadzie instalacje fotowoltaiczne nie wymagają zezwolenia, pod warunkiem że są wzniesione na fasadzie, na dachach płaskich lub na powierzchni dachu. Niektóre kraje nalegają na tzw. zgody. Inne ograniczenia mogą być określone przez miejscowych planów zagospodarowania lub innych zasad projektowania konstrukcji (np. zabytkowych budynkach).

W Polsce urządzenie fotowoltaicze nie wymaga pozwolenia na budowę, w myśl przepisów Prawa budowlanego.

 

NOTKA PRAWNA | © SPR-POLSKA.EU 2019